Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i egen virksomhet, i verdikjeden og hos samarbeidspartnere, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig.

Les mer om vårt system for aktsomhetsvurderinger: (link til) Redegjørelse

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetsloven § 6, er du velkommen til å gjøre det via e-post: hello@62.no

62°NORD
(Geographic Hotels and Adventures AS)
Redegjørelse etter åpenhetsloven

1. Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og har til hensikt å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og sikre anstendig arbeidsforhold i egen virksomhet, i verdikjeden og hos samarbeidspartnere. Videre skal loven sikre tilgang på informasjon. Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig.

2.  Geographic Hotels and Adventures AS

Geographic Hotels and Adventures AS er en del av Flakk Gruppen. Virksomhetene består av selskaper som driver hotell, restauranter og reiseopplevelser i Ålesund og Sunnmøre i Norge. Disse hovedaktivitetene inkluderer utforskning av naturen, sightseeing av fjorder og fjelltopper kombinert med opphold på luksushotell. Konsernselskapene som opererer i denne divisjonen inkluderer:

I det følgende vil vi redegjøre nærmere for vår tilnærming til aktsomhetsvurderingene, kort om vår leverandørkjede, beskrivelse av kartlegging og risikovurdering som er gjennomført, vurdering av egen virksomhet samt at vi avslutningsvis vil redegjøre for Geographic Hotels and Adventures AS  sitt videre arbeid med åpenhetsloven.

3. Vår tilnærming til aktsomhetsvurdering  

Geographic Hotels and Adventures AS  har den siste tiden jobbet aktivt med fokus på både menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold som er i samsvar med OECDs prinsipper, og vi jobber nå med å forankre dette i vår organisasjon, blant annet gjennom våre prosedyrer og retningslinjer. I forbindelse med integrering av krav iht åpenhetsloven har vi:

●      Utarbeidet egen Supplier Code of Conduct

●      Igangsatt arbeidet med utarbeidelse av egen innkjøpsrutine hvor det innarbeides fokus på sosial bærekraft i hele innkjøpsprosessen

●      Utarbeidet egenrapportering for leverandører

●      Hatt en tett dialog med vårt innkjøpssamarbeid, Nores SA

Aktsomhetsvurderinger vil bli innført som en løpende prosess i hele vår virksomhet. Gjennom prosessen forsøker vi å identifisere, unngå/forebygge, redusere og redegjøre for negative effekter på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som skjer i vår leverandørkjede eller hos våre samarbeidspartnere.

4.  Vår leverandørkjede

Hovedvekten av våre innkjøp gjøres gjennom vårt innkjøpssamarbeid; Nores SA. Gjennom dette innkjøpssamarbeidet jobbes det kontinuerlig med å forbedre bærekraftsarbeidet. En viktig del av arbeidet som gjøres av Nores er konkret oppfølging av hver enkelt leverandør og at disse arbeider i tråd med Nores sine retningslinjer for leverandører. Nores kartlegger sine leverandører ved å bruke Factlines standard CSR-skjema med tilleggsspørsmål om sertifikater og merkeordninger som er viktige for Nores. Egenrapporteringen er basert på FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Formålet med undersøkelsen er å støtte arbeidet med utvikling og forbedring av Nores’ leverandørsamarbeid. Resultat fra disse undersøkelsene kan oppsummeres slik:

●  Innsikt i leverandørkjeden: 97 % av leverandørene har oversikt over produsentland, kun 2 leverandører har svart «nei». 5 % har ikke navn og informasjon om produsent(er). 74 % sier de har oversikt over komponenter og innsatsfaktorer, inkludert risiko, gjennom hele leverandørkjeden. 62 % svarer at de også har komplett oversikt over alle involverte aktører i kjeden. Dette er svært gode tall og tilsier at leverandørene har god innsikt i sine leverandørkjeder.

●  Oppfølging av leverandørkjeden: 90 % av leverandørene oppgir at de har et system eller rutiner for å følge opp leverandørkjeden sin. 63 % har gjennomført egenrapportering mot sine leverandører, 23 % har initiert forbedringsaktiviteter og 56 % har gjennomført lokale inspeksjoner. Dette er gode resultater og viser at leverandørene jobber godt med oppfølging av sine leverandører. 4 leverandører har oppdaget brudd på sine etiske retningslinjer de siste 12 månedene, og har fått oppfølgingsspørsmål om dette i systemet.

Ut fra en overordnet vurdering av risiko tilknyttet vårt innkjøpssamarbeid vurderer vi at det særlig vil foreligge høy risiko i leverandørkjeden tilknyttet følgende land:

●      Kina

●      Brasil

●      Vietnam

●      Colombia

●      Pakistan

●      India

Risikoen her vil knytte seg både til brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Nores har egne rutiner for oppfølging av risiko.

For innkjøp utover vårt innkjøpssamarbeid benyttes i stor grad lokale leverandører. Ut fra en overordnet vurdering vurderes risikoen her i utgangspunktet for å være lav hos våre førsteleddsleverandører. Vi vil jobbe videre med kartlegging og risikovurdering av hele vår leverandørkjede.

Geographic Hotels and Adventures AS jobber med å redusere den generelle risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Innføring av tydelig innkjøpsrutine er et av virkemidlene som vil medvirke til bedre kontroll over egne innkjøp.

5. Kartlegging og risikovurdering

Geographic Hotels and Adventures AS er i gang med å kartlegge vår leverandørkjede og våre samarbeidspartnere. Vi foretar vurderinger av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samsvar med OECDs sine retningslinjer.

Vi vil klassifisere våre forretningsforbindelser i henhold til hvem som er våre leverandører og hvem som er våre forretningspartnere. Våre forretningspartnere vurderes overordnet og ikke utgjøre en risiko i henhold til de vurderinger som skal foretas etter åpenhetsloven.

For alle våre leverandører skal det foretas en nærmere vurdering av risiko videre nedover i leverandørkjeden.

Kartlegging og risikovurdering av våre forretningsforbindelser vil bli foretatt gjennom en klassifisering av disse hvor hver leverandør gis en poengscore fra 1-10, hvorav ti utgjør høy risiko. De overordnede risikovurderingene som er gjennomført har tatt utgangspunkt i:

●      bransje

●      tjeneste/leveranse/produkter

●      geografi

●      type virksomhet 

Ut fra poengscore er leverandørene klassifisert på følgende måte:

7-10 leverandører og forretningspartnere hvor det anses å foreligge høy risiko

4-6 leverandører og forretningspartnere hvor det anses å foreligge middels risiko

1-3 leverandører og forretningspartnere hvor det anses å foreligge lav risiko

En viktig del av oppfølgingen av kartleggingsarbeidet vil være å implementere ulike tiltak overfor leverandører i de ulike risikokategoriene. Det skal jobbes videre med en konkret tiltaksplan for de ulike risikokategoriene.

Generelt mener vi at dialog og tett oppfølging med våre leverandører og forretningspartnere er et viktig ledd i denne prosessen for å få klassifisert alle mest mulig korrekt, samt å bidra til å bevisstgjøre og heve nivået av forståelse i alle ledd på dette området.

Geographic Hotels and Adventures AS  har så langt i sitt arbeid med åpenhetsloven ikke avdekket faktiske brudd på menneskerettigheter eller anstendig arbeidsforhold.

6. Egen virksomhet

Vi utfører vår virksomhet i henhold til norsk regelverk, herunder norsk arbeidsmiljølov. Vi har fokus på at alle våre ansatte skal ha like muligheter og et godt arbeidsmiljø. Det blir regelmessig gjennomført arbeidsmiljøkartlegginger via vår bedriftshelsetjeneste og via medarbeidersamtaler. Resultatene fra disse kartleggingene følges tett opp og hvor det iverksettes konkrete tiltak ved behov.

Gjennom våre medlemskap i globale hotellkjeder stilles det krav til hvordan vi mellom annet jobber med vårt personal, herunder krav til tilbud og kvalitet på opplæring og utvikling for den enkelte ansatte. 

Vi har ikke hatt noen saker i vår virksomhet knyttet til negativt arbeidsmiljø eller brudd på menneskerettigheter.

7. Videre arbeid

Arbeidet med kartlegging og risikovurdering av våre leverandører vil være et kontinuerlig arbeid i vår virksomhet. I tillegg til oppfølging av eksisterende leverandører vil vi se på rutiner knyttet til kartlegging og risikovurdering av nye leverandører.

Fremover vil vi særlig ha tett oppfølging og dialog med de av våre leverandører hvor vi anser at det foreligger en risiko for brudd på menneskerettigheter og/eller anstendig arbeidsforhold, samt tett samarbeid med Nores.

De tiltak som iverksettes overfor våre leverandører hvor det er avdekket brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, eller hvor det er avdekket risiko for slike brudd, sees i sammenheng med i hvilken grad Geographic Hotels and Adventures AS  har bidratt til slik negativ påvirkning. I vår oppfølging av, og tiltak overfor, våre leverandører skiller vi mellom negativ påvirkning som er forårsaket av vår virksomhet, negativ påvirkning som vår virksomhet har bidratt til og negativ påvirkning som er direkte forbundet med vår virksomhet. Vi har som mål at våre tiltak og vår oppfølging skal stå i sammenheng med i hvor stor grad vi har bidratt til negativ påvirkning.

Vi vil løpende vurdere behovet for å innføre andre tiltak overfor våre leverandører.

8. Informasjon

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om hvordan Geographic Hotels and Adventures AS  håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetsloven § 6, er du velkommen til å gjøre det via e-post hei@62.no